Dr. Kredics László (Nemesdéd, 1932. január 29. – Veszprém, 2018. november 30.) teológus, a Veszprémi Érseki Könyvtár nyugalmazott igazgatója.

Elemi iskoláit szülőfalujában, középiskolai tanulmányait Veszprémben végezte. Gimnáziumi tanulmányai után a veszprémi, majd a szegedi, s végül az esztergomi Hittudományi Főiskola hallgatója. 1956-ban szentelték pappá. 1957-ben Somlóvásárhelyen, 1958-tól Veszprémben, a Szent László plébánián káplán, hitoktató. Két éven át teológiai tanulmányokat folytatott a Budapesti Hittudományi Akadémián, majd 1960-ban doktorált. 1960-tól központi szolgálatban szertartóként, titkárként működött. Kánonjogi tanulmányainak elmélyítésére Rómába küldték, ahol a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként a Pápai Lateráni Egyetem jogi karán folytatta tanulmányait. 1966-ban bízta meg főpásztora a püspöki könyvtár és levéltár anyagának gondozásával. A székeskáptalan és az ötvenes években megszüntetett szemináriumi könyvtár gondjainak megoldása is az ő feladata volt. Megkezdte a könyvtár anyagának tudományos feldolgozását.

1972-ben pápai diszpenzációval megnősült, feleségével két gyermeket neveltek fel.  Ugyanazon év szeptemberétől a Veszprém Megyei Levéltár szakkönyvtárosa, de rendszeresen segédkezett továbbra is a Püspöki Könyvtárban. A kilencvenes évek közepétől a munka rendszeressé, majd 2002 januárjától egész napot betöltővé vált. Feladatául tűzte, hogy a sok viszontagságot elszenvedett könyvtári és levéltári anyag a lehetőségekhez mérten rendezettségi szintre kerüljön, hogy így mind a saját, mind pedig a kutatók munkáját témaválasztásban segítse.

 

 

2016-ban Boldog Gizella emlékérmet vett át Márfi Gyula érsektől

 

 

A több mint 1200 középkori oklevél restaurálása volt az első lépés, melyet meg kellett valósítani, hisz ezek között húzódik meg szerényen az ország második legrégibb oklevele Szent László király korából – 1079-ből. Sürgette ezt a munkát a feldúlt veszprémi főiskola helyreállítását célzó királyi adománylevél is 1276-ból. A restaurált oklevelek új szekrényeket, az új tárolóhelyek új helyiséget követeltek.
Kredics László sikeresen oldotta meg a feladatokat, s közben kibontakozott előtte a szűkebb haza – Veszprém – múltja, s ennek a múltnak még a veszprémiek számára sem eléggé ismert időszaka, a város középkori arculata. Ennek az arculatnak a részletes vonásait az 1960-ban lezárt Gutheil-féle kézirat őrizte féltve, de nem féltékenyen a szerző íróasztalának fiókjában. Kredics László a város iránti szeretettől indíttatva rendezte sajtó alá ezt a művet, mely sikere folytán három kiadást ért meg, 6500 példányban.
A középkori oklevelekkel kapcsolatos sok-sok gondoskodás szülte Veszprém és környéke középkor-végi gazdaságtörténetét bemutató káptalani számadáskönyvnek a megjelenését 1997-ben, mely az 1524-es urbáriummal együtt Veszprém városának, közeli és távolabbi falvainak lakóit vetíti vászonra, bemutatva bajaikat, gondjaikat, munkával teljes életüket. Mindkettőnek társszerzője.
Gutheil Jenő „Veszprémi okmánytár” c. kéziratán 1969 óta sokat dolgozott, melynek megjelentetése csaknem 40 évet váratott magára. A kiválasztott, összegyűjtött középkori oklevelek sok oldalról mutatják be Veszprém városának korai történetét.
Fáradtságot nem kímélve dolgozott azon, hogy azok a kéziratok, melyek még mindig csak a levéltár „fogságában” vannak, az ismeretlenség köntösét levessék s bemutatkozzanak Veszprém megye vagy egy adott település népessége előtt.
A nagy kiterjedésű Veszprémi Egyházmegye értékes forrásanyagot tartalmazó egyházlátogatási jegyzőkönyveinek katalógusát, mint munkatárs segítette.
Találkozunk nevével több mű lektoraként, szerkesztőjeként, mutatók, forrásmunkák összeállítójaként egyaránt.
Könyvtárosi munkája adta az ihletet, hogy feldolgozza a Püspöki Könyvtár ősnyomtatványait és XVI. századi könyveit, mely 1978-ban jelent meg a „Veszprém Megyei Múzeumok közleményei 13.” kötetben.
Számba vette és feldolgozta a Püspöki Könyvtárban található régi magyarországi nyomtatványokat.
A Veszprém megyei nyomdák termékeit 1860-ig terjedően a teljességre törekvően tette a kutatók számára hozzáférhetővé.

Pályatársai, munkatársai, tanítványai 80. születésnapja alkalomából dedikált tanulmánykötetet készítettek számára. A “Corde aperto – Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára” címet viselő kötet 17 tanulmányt tartalmaz, amelyek témaköre szerteágazó. Található közöttük művészettörténeti, dogmatikai, diplomatikai (oklevéltani), historiográfiai, intézménytörténeti, művészettörténeti és zenetörténeti írás is.

Szakmai munkáját több kitüntetéssel, díjjal ismerték el: 1972-ben miniszteri dicséret a könyvtárügy területén végzett munkásságáért, 1979-ben Veszprém Megyéért kitüntető jelvény arany fokozata, 2002-ben Veszprém Megyei Önkormányzat Közművelődésért díj, 2009-ben Veszprém Megyei Jogú Város Pro Urbe emlékérmet vett át.

85 éves korában, 2016-ban vonult végleg vissza az Érseki Könyvtár vezetésétől. Ugyanebben az évben a Veszprémi Főegyházmegye Boldog Gizella emlékéremmel tüntette ki munkássága elismeréseként.

 

Temetése 2018. december 12-én, szerdán lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben 11 órakor, gyászmise aznap reggel 8 órakor a Regina Mundi templomban.

 

 

 

Comments are closed.